piątek, 31 maja 2013

Projekt procesowy

. Projekt procesowy
Projekt procesowy instalacji produkcyjnej zawiera w istocie kompletną koncepcje technologiczną procesu zgodną  z przyjętą koncepcją wstępną instalacji produkcyjnej. Podstawowymi elementami projektu procesowego są:
  • program produkcji i zdolności produkcyjnej instalacji:roczna, dobowa, godzinowa
  • charakterystyka produktu, surowców, materiałów pomocniczych

- charakterystyka odpadów i metod ich zagospodarowania;
- bilanse: materiałowy i cieplny;
-  schematy: blokowy i technologiczny procesu wraz z wartościami strumieni mediów technologicznych i pomocniczych oraz punktami kontroli procesu;
- opis procesu, parametry procesów i operacji jednostkowych oraz ich dopuszczalne odchyłki;
- uzasadnienie doboru typu i wielkości oraz specyfikacja głównych technologicznych aparatów i urządzeń, założenia konstrukcyjne aparatów wymagających indywidualnego wymiarowania;
-wytyczne dotyczące kontroli analitycznej i procesowej oraz doboru urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 - wskaźniki zużycia surowców, materiałów pomocniczych i energii;
- wymagana obsługa instalacji;
- zagadnienia bezpieczeństwa procesowego;
- przestrzenne rozmieszczenie aparatów;
2.8       Koncepcja programowo-przestrzenna
Koncepcja programowo-przestrzenna instalacji produkcyjnej zawiera propozycje jej usytuowania i pracy w konkretnej lokalizacji; z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań. Należą do nich: ukształtowanie terenu,
poziom wód gruntowych, istniejąca infrastruktura.
Ustalone i wyszczególnione są miejsca pobory i dopływu mediów pomocniczych i energetycznych, emitery odpadów i energii oraz opisany wpływ emisji na otoczenie instalacji.
2.9               Projekt podstawowy (Basic Engineering)
Na projekt podstawowy instalacji składają się dokumentacje- części technologicznej oraz projektowa branż: mechanicznej, montażowej, pomiarów i automatyki, elektrycznej, budowlanej, systemów komputerowych.
Dokumentacja technologiczna zawiera schematy blokowe, przepływowe i rurociągu i przyrządów wraz z opisami oraz ewentualne schematy połączeń mediów procesowych i energetycznych do zewnętrznych rurociągów dopływowych.
Dokumentacja części mechanicznej zawiera specyfikację aparatów i urządzeń oraz arkusze danych technicznych aparatów; części montażowej- wyszczególnienie linii rurociągów oraz wymagań technicznych i zaleceń doboru rurociągów. W zakresie pomiarów i automatyki projekt podstawowy zawiera wykaz obwodów pomiarowo-regulacyjnych i arkusze danych technicznych aparatury kontrolno-pomiarowej.
W razie potrzeby przedstawia się wytyczne do projektu komputerowego sterowania procesem technologicznym.
2.10.         Projekt budowlany
Dokumentem wyjściowym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na budowę jest projekt budowlany wykonany na podstawie projektu podstawowego. Projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania terenu zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska;
  • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne;
  • wymagane uzgodnienia, pozwolenia na korzystanie z sieci wodociągowych, energetycznych itp. oraz dróg;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz